Villstads hembygdsförening
i Smålandsstenar

Östanskogsstugan

Denna ur byggnadshistorisk synpunkt mycket intressanta byggnad har ursprungligen varit boningshus på torpet Östanskog, Villstads socken. Östanskogsstugan är en hustyp som från mitten av 1700-talet var mycket vanlig på torp och gårdar i våra bygder. Förmodligen bör huset vara minst 200 år gammalt. Det flyttades hit till hembygdsgården 1968.

Stugan är ett bra exempel på den s k framkammarstugan som är en lång och smal hustyp där man helt enkelt har förlängt planlösningen i enkelstugan med en kammare på gaveln. Detta rum kunde sedan som i detta fall delas i två mindre kamrar.

Östanskogsstugan

Interiör

Interiör

Rummens användning och möblering
När det gäller de äldre boningshusens inredning och möblering skedde under 1800-talet en ganska stor förändring. I äldre tider bestod möbleringen i huvudsak av väggfasta bänkar och sängar. Även övriga inredningsdetaljer placerades utmed långväggar och gavlar. Möblerna placerades på detta sätt därför att man behövde den fria golvytan i rummets mitt till olika arbeten i hushållet. Under 1800-talets senare del skedde en gradvis förändring av de olika rummens användning. Storstugan (det stora rummet) kom allt mer att istället för arbetsplats bli finrum.

Av medlemmarna i familjen Svärd, som bodde här i huset under tjugo och trettiotalet, har vi fått veta att under deras tid var köket husets centrum. Den lilla kammaren innanför köket brukades som sovkammare. Storstugan användes i första hand som finrum vid högtider och kalas. Under sommaren fick några av familjens medlemmar sova i en av de s k framkamrar som på grund av brist på eldstad inte kunde användas till annat än förråd under den kalla årstiden.